English

Mythau

Os ydych chi wedi ystyried maethu, ond ddim yn meddwl y byddech yn gymwys i gael gwneud hynny, meddyliwch eto. Nid oes y fath beth â gofalwr maeth nodweddiadol, ac yn yr un modd, nid oes y fath beth â phlentyn maeth nodweddiadol.

Ychydig iawn o amgylchiadau sy'n rhwystro rhywun yn awtomatig rhag gallu maethu, felly peidiwch â diystyru eich hun. Os oes gennych chi unrhyw amheuon, mae croeso i chi gysylltu â ni i gael gwybod a fyddai eich sefyllfa yn eich atal rhag maethu.

Ceir rhestr isod o'r gofynion hanfodol er mwyn bod yn ofalwr maeth, yn ogystal â'r rhai nad ydynt yn bwysig.

 HanfodolDim yn bwysig 
Ystafell wely sbâr Profiad o weithio gyda phlant 
Yn mwynhau gofalu am blant a phobl ifanc Bod gennych blant eich hun ai peidio
Dros 21 oed, ond nid oes terfyn oedran uwch Statws priodasol
Yn gallu gweithio gyda phobl eraill sy'n bwysig ym mywyd y plentyn Hunaniaeth o ran rhywedd neu gyfeiriadedd rhywiol
Yn hapus i gael asesiad maethu  Cyflwr meddygol neu anabledd, cyn belled â bod y cyflwr yn sefydlog ac nad yw'n amharu ar eich gallu i ofalu am blentyn
Ddim yn berchen ar gi sydd wedi ei restru ar y Gofrestr Cŵn Peryglus Pa un a ydych chi'n berchen ar eich cartref eich hun neu'n rhentu eich cartref (cyn belled â bod eich tenantiaeth yn sefydlog) 
Yn barod i ddysgu sut mae plant yn ymddwyn ar ôl cael profiadau bywyd anodd  Cefndir ethnig, diwylliannol neu grefyddol 
Yn barod i fynychu hyfforddiant a grwpiau cymorth Statws cyflogaeth
Ddim yn ysmygu os oes arnoch chi eisiau gofalu am blant dan bump oed  
Lle yn eich cartref i blentyn a chartref sy'n ddiogel rhag peryglon
Dim cofnod heddlu o drais na throseddau yn erbyn plant
Brwdfrydedd a pharodrwydd i wneud gwahaniaeth
Synnwyr digrifwch
Amynedd a chydymdeimlad
Caredig a hyderus
Amser ac egni i'w roi i blentyn
Yn realistig ac â'r gallu i ymdrin â sefyllfaoedd anodd heb gynhyrfu
Sgiliau i sicrhau bod plentyn yn cyrraedd ei lawn botensial
Yn gyfforddus o gwmpas plant
Yn derbyn plant a'u teuluoedd, a'u gwahanol gefndiroedd
Yn deal bod anghenion y plant yn bwysicach na dim

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr ar 01656 642674.