English

Lleoliadau maethu

Rydym ni'n gwybod nad oes 'un ateb yn addas i bawb' gyda maethu - mae pob plentyn yn wahanol.

Mae angen gofalwyr maeth ar blant a phobl ifanc o amrywiaeth o gefndiroedd; ac mae angen gwahanol sgiliau a lefelau amrywiol o ymrwymiad ar gyfer pob un.

Nid yw gofal maeth yn golygu gofal 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos o reidrwydd. Dim ond am ddiwrnod neu wythnos y bydd angen gofalu am rai plant, a bydd angen gofal ar eraill bob dydd hyd nes y byddant yn oedolion. Nid oes patrwm penodol - mae'r cyfan yn dibynnu ar y gofalwyr maeth a'r hyn y gallant ei gynnig.

Cynigir gwahanol fathau o leoliadau maethu, fel bod eich rôl fel gofalwr maeth yn cyd-fynd â'ch bywyd chi a bywyd eich teulu. Yn ystod eich asesiad, byddwn yn eich helpu i baratoi ar gyfer y gwahanol fathau o leoliadau a gweld pa un fyddai orau i chi.

Tymor byr                    

Mae llawer o blant nad oes arnynt ond angen gofal am gyfnod cyfyngedig - gallai hyn fod yn ychydig o wythnosau tra bod trefniadau'n cael eu gwneud ar gyfer eu gofal, yn ychydig o fisoedd neu hyd yn oed yn flwyddyn neu ddwy. Efallai y bydd rhai plant yn dychwelyd adref, ac eraill yn symud ymlaen at ofalwyr maeth llawn amser. Bydd eraill yn cael eu mabwysiadu neu’n destun Gwarcheidiaeth Arbennig. 
 Tymor hir Os nad yw'n bosibl i blentyn ddychwelyd at ei deulu ei hun ac os nad yw mabwysiadu'n bosibilrwydd ychwaith, bydd angen gofal maeth parhaol arnynt hyd nes eu bod yn barod i symud ymlaen, sef tan fo'r plentyn yn ddeunaw oed yn aml. Mae hyn yn galluogi'r plant i ffynnu mewn cartref sefydlog ac yn galluogi'r gofalwyr a'u teuluoedd i ddatblygu perthynas gref â phlant a phobl ifanc, a honno’n berthynas fwy parhaol sy'n rhoi boddhad.
 Brys Yn aml, mae lleoliadau mewn argyfwng yn digwydd pan fydd rhiant yn mynd yn sâl ac angen gofal mewn ysbyty, neu am fod angen mynd â phlentyn o gartref ar unwaith gan nad yw’n ddiogel iddo aros yno. Mae'r rhain yn lleoliadau dros nos neu dros benwythnos fel arfer.
 Seibiant Mae gofal seibiant yn golygu edrych ar ôl plentyn er mwyn cefnogi teulu sydd mewn argyfwng neu, mewn achosion penodol, er mwyn cefnog gofalwyr maeth llawn amser yn ystod gwyliau'r ysgol. Gallai hyn fod am rai diwrnodau neu wythnosau, tra bod y teulu'n cael cymorth neu tra gwneir cynlluniau eraill.