English

Lwfansau

Rydym ni'n gwybod bod gofalu am blant yn gostus. Fel gofalwr maeth cyffredinol byddwch yn cael lwfans wythnosol ar gyfer bob plentyn neu berson ifanc sydd dan eich gofal er mwyn talu'r costau sy’n gysylltiedig â gofalu amdanynt.

Yn ogystal â'r lwfans ar gyfer y plentyn, mae gofalwyr hefyd yn derbyn ffi wythnosol ar ôl iddynt fod yn maethu am dros flwyddyn. Mae'r ffi hon hefyd yn cynyddu pan fydd gofalwyr yn ymrwymo i ennill cymhwyster, ac ar ôl cwblhau'r cymhwyster hwnnw.

Nid yw'r lwfansau a delir yn effeithio ar unrhyw fudd-daliadau yr ydych chi'n eu derbyn yn barod ac ni chodir treth arnynt. Fe'u rhoddir i chi am y cyfnod y bydd y plentyn gyda chi ac fe'u telir i'ch cyfrif banc yn wythnosol.

Pennir taliadau yn ôl oedran y plentyn ac yn ôl y math o ofal a roddir. Er enghraifft, po hynaf yw'r plentyn/plant sy'n cael eu rhoi dan eich gofal, y mwyaf yw'r lwfans. Mae rhai plant yn cynnig mwy o her a bydd mwy o ofynion yn gysylltiedig â gofalu amdanynt. Bydd ffactorau fel hyn, ynghyd â'r math o leoliad ac oedran y plentyn y byddwch yn gofalu amdano, yn effeithio ar y ffioedd a'r lwfansau y byddwch yn eu derbyn.

Lwfansau a ffioedd

Caiff ein gofalwyr maeth lwfans wythnosol am bob plentyn sy'n cael ei roi yn eu gofal.

2017/18 (cyfraddau arfaethedig)

Lwfans sylfaenol – fesul plentyn

Oedran

Lefel 1

0-4

£170

5-10

£155

11-15

£177.38

16-17

£224.37

Mae lwfansau'n cynyddu ar ôl i chi gwblhau blwyddyn lwyddiannus fel gofalwr maeth ac ar ôl ichi gael eich derbyn ar gwrs Lefel 4 y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau.

Ar ôl cwblhau'r cymhwyster byddwch yn dod yn ofalwr Lefel 3 yn awtomatig. Dangosir lwfansau wythnosol ar gyfer Lefel 2 a Lefel 3 isod.

Lefel 2

Oedran

Lwfans sylfaenol

Ffi

Cyfanswm y tâl

0-4

£170

£74.48

£244.48

5-10

£155

£74.48

£229.48

11-15

£177.38

£94.77

£272.15

16-17

£224.37

£94.77

£319.14

Lefel 3 (ar ôl cwblhau cwrs Lefel 4 y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau)

Oedran

Lwfans sylfaenol

Ffi

Cyfanswm y tâl

0-4

£170

£148.88

£318.88

5-10

£155

£148.88

£303.88

11-15

£177.38

£189.61

£366.99

16-17

£224.37

£189.61

£413.98

Ar gyfer beth y ceir defnyddio'r arian?

  • Lwfans – I dalu am gostau gofalu am blentyn maeth, gan gynnwys bwyd, biliau'r cartref a byw bob dydd.
  • Ffi – Rhoddir y ffi yn ogystal â'r lwfans, i gydnabod y gwaith a wneir gan ofalwyr maeth wrth ofalu am blentyn. Caiff y gofalwyr maeth benderfynu sut y caiff yr arian hwn ei wario.

Gostyngiad yn nhreth gofalwyr maeth

Pan fyddwch chi'n maethu, rydych chi'n cael eich ystyried yn hunangyflogedig, sy'n golygu bod gennych chi hawl i gael eich eithrio rhag talu rhai trethi. Byddwch hefyd yn parhau i dderbyn unrhyw fudd-daliadau y mae gennych hawl i'w cael ar hyn o bryd.

Ydych chi'n barod i ymuno â ni?

Cofiwch, nid cael rhoi yw'r unig foddhad - mae maethu yn brofiad sy'n rhoi llawer iawn yn ôl i chi - gall gyfoethogi bywydau pawb sy'n agos atoch chi. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn maethu neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, ffoniwch y tîm ar 01656 642674.

Rydym ar ben arall y ffôn bob amser!