English

Cymorth

Mae cymorth parhaus yn rhan o'r broses

Mae Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr yn deall bod maethu yn waith sy'n rhoi cyfrifoldeb a straen ar ysgwyddau'r gofalwyr felly rydym ni'n ymfalchïo yn lefel y gefnogaeth yr ydym yn ei chynnig i'n gofalwyr a'u teuluoedd er mwyn sicrhau eu bod yn barod i ddiwallu anghenion y gwahanol blant, a bod y cymorth a'r cyngor ar gael iddynt pan fônt angen hynny. Wrth fod yn ofalwr maeth, dydych chi byth ar eich pen eich hun.

Rhestrir y cymorth a roddir isod:

 • Mynediad uniongyrchol at wasanaeth eiriolaeth a chymorth addysgol

 • Cymorth seibiant - mae hyn yn rhoi seibiant i'r gofalwyr maeth o'r gwaith o ofalu am eu plentyn maeth

 • Mynediad uniongyrchol at gynghorydd iechyd pwrpasol

 • Gweithiwr cymdeithasol goruchwylio pwrpasol, a fydd yn eich cefnogi'n uniongyrchol yn eich gwaith fel gofalwr maeth. Bydd yn ymweld â chi bob mis a phan fydd angen cefnogaeth arnoch chi. Bydd yn rhoi cymorth a chyfarwyddyd yn ôl yr angen. Bydd gan bob plentyn ei weithiwr cymdeithasol ei hun hefyd

 • Cymorth AM DDIM y tu allan i oriau gwaith arferol. Felly rydym ar ben arall y ffôn ar unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos. Cewch ein ffonio pa bryd bynnag y byddwch angen cymorth a siarad â'r tîm

 • Cefnogaeth gan ofalwr maeth - bydd gofalwr profiadol ar gael i bob gofalwr er mwyn cynnig cefnogaeth a mentora anffurfiol

 • Mae ein gofalwyr maeth yn cynnal eu grwpiau cymorth eu hunain gan gyfarfod i gael coffi, a threfnu digwyddiadau cymdeithasol ayb

 • Digwyddiadau Gwybodaeth - trefnir y digwyddiadau hyn ddwywaith y flwyddyn er mwyn rhoi’r newyddion diweddaraf i ofalwyr ynglŷn â datblygiadau yn y maes maethu ac yn yr adran

 • Cymhorthfa i ofalwyr maeth bob dau fis - cyfle i ofalwyr gyfarfod ag aelodau staff maethu a thrafod unrhyw beth sy'n eu poeni.

 • Grŵp cymorth i feibion a merched

 • Grŵp cymorth i ofalwyr maeth gwrywaidd

 • Llawlyfr gofal maeth sy'n rhoi amlinelliad o'r pethau y mae'n hanfodol i chi eu gwybod a beth i'w wneud

 • Tanysgrifiad i'r Rhwydwaith Maethu - caiff pob gofalwr maeth cymeradwy danysgrifiad i'r Rhwydwaith Maethu. Bydd y sefydliad maethu cenedlaethol hwn yn rhoi’r newyddion diweddaraf i chi am yr hyn sy'n digwydd yn y byd maethu ac yn cynnig cyngor.