English

Ydych chi'n ofalwr maeth yn barod?

Eisoes yn ofalwr maeth? Ydy hi'n bryd meddwl am newid? Beth am drosglwyddo i Ofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr!

Fel gofalwr maeth, mae gennych chi ryddid i benderfynu gyda phwy y byddwch chi'n gweithio, felly os oes awydd newid arnoch chi a’ch bod eisiau trosglwyddo i Ofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr, gallwn eich helpu chi ar hyd y ffordd, gan wneud y broses o drosglwyddo mor rhwydd ag y bo modd.

Pam trosglwyddo?

Gan fod plant dan ofal yr awdurdod lleol, mae'n fwy tebygol y byddwch yn cael eich defnyddio gan mai dim ond os nad oes modd i ni roi cartref i blentyn gyda'n gofalwyr ni y byddwn yn troi at yr asiantaethau.

Mae trosglwyddo yn haws nag yr ydych chi'n ei feddwl!

  • Os nad ydych chi'n rhoi gofal maeth i blentyn ar hyn o bryd, mae'n ofynnol i chi roi 28 diwrnod o rybudd yn ysgrifenedig i'ch gwasanaeth maethu presennol. Gallwn wedyn ofyn am eirda gan eich gwasanaeth maethu presennol.

  • Os ydych chi'n rhoi gofal maeth i blentyn sy'n dod o awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr, gallwn gychwyn ar y broses o drosglwyddo ar unwaith.

  • Os ydych chi'n rhoi gofal maeth i blentyn o'r tu allan i Ben-y-bont ar Ogwr, mae'n ofynnol i chi roi 28 diwrnod o rybudd i'ch gwasanaeth maethu presennol. Gall Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr wedyn ddechrau'r broses drwy gyfarfod â'r awdurdod lleol sy’n gyfrifol am leoli'r plentyn.

Mae nifer o ofalwyr maeth wedi trosglwyddo i Ofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr. Dyma rai o'r rhesymau am hynny:

  • Asiantaeth bresennol ddim yn lleoli plant gyda'r gofalwyr

  • Doedd y cydweddu ddim yn addas mewn lleoliadau blaenorol

  • Deall pwysigrwydd cadw plant yn yr ardal leol

  • Enw da y gwasanaethau cymorth a gynigir

Edrychir ar bob achos trosglwyddo yn unigol, ac mae modd i rai gael eu cwblhau yn gynt nag eraill, gan ddibynnu ar eich sefyllfa. Byddwn yn eich cefnogi bob cam o'r ffordd ac yn gweithio gyda chi er mwyn sicrhau bod y broses drosglwyddo mor rhwydd ag y bo modd.

Ffoniwch ni ar 01656 642674 heddiw i holi ynglŷn ag ymuno â Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr.