English

Fideos

Meibion a marched

Nid yw bod yn fab neu’n ferch mewn teulu maeth bob amser yn hawdd – fodd bynnag, un o’r pethau y mae plant a phobl ifanc sydd wedi’u magu yn rhan o deulu maeth yn ei ddweud yw, er gwaethaf yr heriau, maent yn #BalchOFaethu.

Dewch o hyd i pam y mae plant ein gofalwyr maeth yn #BalchOFaethu.

Rhieni plant sydd wedi gadael cartref

Mae llawer o rieni yn ei chael hi’n anodd pan fydd eu plant yn gadael cartref, gan deimlo bod y tŷ yn rhy dawel o lawer. Un o’r ffyrdd gorau o ddatrys problem y nyth wag yw ei ‘hail-lenwi’ drwy faethu plant, a defnyddio’r sgiliau rhianta a’r profiad gwerthfawr sydd ganddynt i wneud gwahaniaeth i blant sydd angen cartref sefydlog a chariadus.

Mae Ian a Lynda Suggitt wedi bod yn maethu ers pedair blynedd, a hynny ar sail hirdymor. Dysgwch pam y gwnaethant benderfynu maethu a helpu plant agored i niwed.

Maent hefyd yn sôn am bwysigrwydd maethu.

Dysgwch pam y maent yn teimlo bod maethu’n rhywbeth gwerth chweil.

Gwrandewch ar Ian a Linda wrth iddynt sôn am y rhinweddau sydd eu hangen ar ofalwyr maeth.