English

Amdanom ni

Mae Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr yn dîm maethu profiadol yn yr awdurdod lleol. Rydym yn cynnig lleoliadau o ansawdd uchel i blant a phobl ifanc yn ystod cyfnod pan nad yw'n bosib iddynt fyw gyda'u teuluoedd eu hunain.

Er ein bod ni'n ceisio gweithio gyda theuluoedd fel bod modd i blant aros gyda hwy, nid yw hynny bob amser yn bosibl nac yn ddiogel. Mewn achosion o'r fath, byddwn yn ceisio dod o hyd i deuluoedd sy'n gallu diwallu anghenion y plant, gan sicrhau eu bod yn cael sefydlogrwydd ac yn teimlo'n ddiogel. Byddwn yn ceisio dod o hyd i gartrefi i'r plant ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ond nid yw hyn bob amser yn bosibl ac mae'n rhaid inni weithiau ddod o hyd i gartrefi y tu allan i'r ardal. Drwy recriwtio mwy o ofalwyr maeth, bydd modd inni ddod o hyd i gartrefi i fwy o blant yn yr ardaloedd sy'n gyfarwydd iddynt, er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl ar eu bywydau.

Fel awdurdod lleol, ni sy'n gyfrifol am bob plentyn sy'n derbyn gofal, a diogelwch y plant hyn yw ein blaenoriaeth ni. Rydym ni'n gweithio mewn partneriaeth â nifer o asiantaethau ac adrannau er lles pob plentyn a pherson ifanc. Uchelgais y cyngor yw rhoi cartref i bob plentyn a pherson ifanc sydd angen gofal maeth gyda gofalwyr maeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae'r gofalwyr maeth yn elfen allweddol o'r bartneriaeth hon, gan wneud y gwaith amhrisiadwy a hanfodol o ddarparu sefydlogrwydd, cymorth a gofal i blant sy'n agored i niwed ar adeg hollbwysig, gan eu helpu i ddatblygu a meithrin hyder.

Caiff ein gofalwyr maeth eu gwerthfawrogi a’u cefnogi wrth iddynt wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywyd plentyn. Rydym ni'n ystyried gofalwyr fel bobl broffesiynol, sy'n gwella eu sgiliau a'u cyfrifoldeb yn barhaus.

Rydym ni'n deall yr heriau a wynebir gan ofalwyr maeth, a dyma pam yr ydym ni gyda chi bob cam o'r ffordd.